Támogatás

Új támogatási lehetőségek:  jótékonysági könyvvásár és gyermekkönyv szponzoráció


 

Hamarosan érkezik gyönyörűen, esztétikusan illusztrált, gyermekverses kötetünk. 

A KÖNYVBEN DEVECSERI GÁBOR TRÉFÁS ÁLLATKERTI ÚTMUTATÓJÁHOZ, HASONLÓAN ÉNEKELHETŐ, BRÓDY JÁNOS DALLAMAIRA ÍRÓDOTT ÚJ VERSEK IS MEGTALÁLHATÓAK!

Megrendelhető e-mailben: csillagfenyalapitvany@yahoo.com 

A könyv ára: 3200 Ft + postadíj Várjuk szíves megrendelésüket!JÓTÉKONYSÁGI KÖNYVVÁSÁR

Jótékonysági könyvvásár Metzger Mária verses köteteiből a Csillagfény Alapítvány, mint kedvezményezett szervezet, részére. A könyvek teljes árbevétele az Alapítvány karitatív, közhasznú tevékenysége keretében kerül felhasználásra.

1 db verseskötet ára 3200Ft+postaköltség (számlát vagy alapítványi igazolást lehet igényelni)

undefined  undefined  undefined  undefined

A verseskötetek tartalmáról dr Madarász Imre irodalomprofesszor szavaival

 

A KIS ANTOINE

A szeretet színei

Utószó Metzger Mária Antoine című könyvéhez

Mint egy kisgyermek  játékpolca a legkülönfélébb játékokkal, mint egy kert mindenfajta virágokkal, melyek közt egységet, harmóniát, összetartozást a szeretet teremt, olyan Metzger Mária különböző műfajú, terjedelmű, formájú, tartalmú, jellegű írásokból összeálló könyve. Gyermekek és virágok, növények főszereplői a kötetnek, ahogyan az is, ami összeköti őket: a természet, a természetesség motívuma. Hogy egy természeti hasonlattal éljünk magunk is, a szeretet úgy csörgedez végig e köteten, úgy táplálja-élteti verses és prózai, vallomásos és elmélkedő, mesés és tanulságos komponenseit, mint a búvópatak, amely hol feltűnik, hol eltűnik, de amikor nem látható, akkor is jelen van, sőt, néha olyankor leginkább.

„Mi a szeretet? Te tudod?” – hangzik el a kérdés a Cím nélkül párbeszédében. „A szeretet? – így a válasz. – A legegyszerűbb dolog a világon, hogy te még ezt sem tudod!” Félő, hogy sokan nem tudják, nem ismerik, nincs fogalmuk és tapasztalatuk A szeretet mibenlétéről (hogy egy másik írás címét idézzük), mert nem érezték, nem látták soha, sehol. Elsősorban talán nekik íródott, hozzájuk szólt Metzger Mária könyve a szeretet egyszerűségéről, természetességéről és jelenbeli jelen nem-létéről. Példákkal, példázatokkal, példásan tanít szeretni – már amennyire és úgy, ahogyan a szeretet tanítható. Kell, hogy tanítható legyen. Kell, hogy tanítsuk. Mit tanítsunk, ha nem azt? Mire neveljünk, ha nem arra, ami a keresztény alapú civilizáció meghatározó értéke s mára mégis oly rettenetesen kiveszett a világból? Metzger Mária átérzi az írástudóknak ezt a felelősségét, hivatását, küldetését. Ő meghallgatta és megfogadta Pilinszky Intelmét: hírül adja, „miről / hírt adnod itt egyedül érdemes”. Éppen mert szeretettől áthatott ember, polgár és szerző, érzékeli és érzi oly megdöbbenten és fejezi ki oly döbbenetesen, hogy milyen szeretetlen, rideg, szívtelen, érzelemszegény, az érzelmi kultúra szempontjából analfabéta, gyűlölködéstől és irigykedéstől fertőzött országban-világban, (honi és globális) társadalomban élünk.

Ebben rejlik ennek az oly egyéni – sokszor úgy érezzük, sejtjük, véljük, hogy önéletrajzi-lírai – könyvnek a társadalmi jelentése és jelentősége. Mely szó csak annak tűnhet túlzónak, aki elfelejti, hogy amiképp a társadalom egyénekből áll, úgy az irodalmilag hiteles társadalomkép és társadalomkritika csakis az egyéni sorsok valós ismeretén és valós ábrázolásán alapulhat. Metzger Mária szelíd elszántsággal, halk bátorsággal, kimondatlan következetességgel utasítja vissza a hivatalos-hatalmi propagandahazugságokat, a „hamis próféták” penetráns demagógiáját, „akik azt hirdetik nagy gonoszan” – Petőfivel szólva –, „hogy itten / az ígéretnek földe van”. Ő már „prosimetro” kötete első írásában a dosztojevszkiji „megalázottakat és megszomorítottakat” szólítja és szólaltatja meg, de legfőképpen mellettük és értük szólal meg. Megszólal, nem felszólal. Halkan szól, nem kiabálva. Nem politikai céllal: ha van társadalmi célja-terve, azt az egyénből kiindulva, a személyiség „boldogsághoz való jogára” alapozva hiszi megvalósíthatónak. Azokéra, akiket nem hívtak meg a szolzsenyicini „győztesek lakomájára”, akik nem jutnak előre a Móricz Zsigmond emlegette „rokonságok és panamák lápvilágában” (Azt mondod?).

S minthogy szeretni s az igazságra nevelni is csak szabadon lehet, Metzger Mária könyvében is a szabadság az első számú a legalapvetőbb érték. Ő azokhoz tartozik, csak azok között létezhet, „akik nem alkalmasak rabszolgának, mert szabadok”, akikkel nem tudnak mit kezdeni a rosszul, hamisan „felállított szisztémák”, akik „mindig és mindenkor a legveszélyesebb csoport”. A szabadsághoz című félig prózai, félig verses fejezet valódi szabadsághimnuszba ível: „Koronázlak, életem Királynője, / Legszebb Vezérlő Eszménye!”

Ezt a Vezérlő Eszményt szolgálja szabadon és hirdeti pátosztalanul az Antoine, a gyermeki tisztaságot egyesítve az érett ember megszenvedett hitével, az újfent Pilinszky elnevezte „cselekvő szeretet” jegyében. „A boldogság, a szépség és az öröm érzései – olvassuk A kímélet az alapszabály-ban –, a fájdalom, a szégyen, a megalázottság, a bánat, a szenvedés mind szállnak, s van, akinél összegződnek.” Metzger Mária könyvében szívbemarkolóan „összegződnek”.

 

MINDVÉGIG VELED

Virágok és kísérő sorok

Utószó Metzger Mária második kötetéhez

Könnyű emberszeretőnek lenni annak, aki még nem találkozott nemigen-szerethető embernél rosszabbal, aki nem ismerte meg testközelből, nem tapasztalta meg a saját bőrén, a saját sorsán az emberi gonoszság embertelen gátlástalanságát vagy öncélúságát. Könnyű megbocsátani „mindenkinek mindent”, ha valaki súlyosabb megbocsátanivalóval még nem szembesült, mint a ridegség, a gőg, az önzés, ha nem látott elszenvedni hozzátartozói, szerettei, népe, embertársai által olyan szörnyűségeket, melyekről lucidus perceiben sem képes eldönteni, jogosult-e ő rájuk bűnbocsánatot adni. Könnyű humanistának lenni avagy maradni akkor, ha Pico della Mirandola (a kötetben idézett) az emberi méltóságról szóló szónoklata „főszereplői” közül magával a méltósággal sokkal többször találkoztunk, mint a méltatlansággal, ha „a legmagasabb, isteni szellemek közé felemelkedő” embert könyvek segítségével el tudjuk képzelni, de „az alsórendű lényekig, az állatokig lealacsonyodót” még olvasmányélmények alapján sem. Könnyű a világot racionálisnak vallani, míg úgy érezzük, törvényei normális életet biztosítanak nekünk. A filantrópia, az irgalmasság, az emberbe vetett hit kemény próbaköve a fájdalom, a szenvedés megtapasztalása.

Miért gondoljuk azt, hogy Metzger Mária rendelkezik ezzel a tapasztalattal? Egy szerző magánéletéhez nincs közünk, diszkrecionális okokon túl azért sem, mert hogy valaki sikeres vagy sikertelen, gazdag vagy szegény, az művét sem jobbá, sem rosszabbá nem teszi, értékelését nem szabad, hogy befolyásolja. Mégis, van az alkotásoknak valami emberi hitelessége, élményfedezete, mely átsüt, átragyog rajtuk. Metzger Mária polgári hivatásából adódóan is, megannyiszor szembesült az emberi elesettség és szenvedés példáival, s mindezek ellenére – ámbár ő talán azt mondaná: mindennek köszönhetően – meg tudta őrizni hitét, reményét, szeretetét, nem a kurzus-hasznosítású dogmák, hanem a független személyiség, a szabad egyéniség meggyőződése és cselekvése jegyében.

Ezért van ereje megvallani azt is, ami énje mélyén ellenkezik hitvallásával. Ezért tud tanulni mindenkor, mindenhol, mindenből. Ezért járja saját, külön, nehéz útjait „máshogy… máshová”. Ezért mer szembefordulni a hatalmi- hivatalos-hazug gyűlöletkampánnyal, mely a legnyomorultabb állampolgárral is megpróbálja elhitetni, hogy utálnia és rettegnie kell azt, aki nála is nincstelenebb, mert még hazája sincs; a menekülő, hontalan világvándort ő nem új vasfüggönnyel, ellenséges, demagóg plakátokkal, hanem „virágesővel fogadja”.

A virágokból egy csokornyit a költőnő-írónő is érdemel. Amiért megtanít arra, hogy lefelé is nézzünk, ha fel akarunk emelkedni. FÖLDI ÜDVÖSSÉG

Vendégek és szövegek

Utósorok Metzger Mária Földi üdvösség című könyvéhez

Találkozni egy könyvvel olyan, mint felkeresni egy írót, költőt, vendégségbe menni hozzá. Platón a Szümpozionban, Dante a Convivióban olvasóikat olyan „vendégségbe” hívja, ahol szellemi „lakoma” vár rájuk. Metzger Mária nagylelkű háziasszony: immár harmadszor, harmadik kötetével lát vendégül minket. Rangos társaságba invitál. Mert műveiben korábbi jövevényekként halhatatlan klasszikusok is vendégszerepelnek. Ámbár oly otthonosan, mintha odahaza lennének. Pedig többségük messziről érkezett: távolabbi századokból és más országokból. Kevés mai költő fogadja be őket ilyen familiárisan, mint Metzger Mária; egy kulturálisan mindinkább gyökereit vesztő korban ez is nagy erénye.

Giordano Bruno, Puskin, Lermontov, Dosztojevszkij, Tolsztoj, Simone Weil, József Attila, Radnóti, Pilinszky, Niccolò Ammaniti… hogy csak néhányat említsünk a legtöbbször vagy legjelentőségteljesebben idézett igézők közül. Miért pont ők? Mi a közös a reneszánsz, a romantikus, a huszadik századi vagy a jelenkori orosz, olasz, magyar szerzőkben? Legfőképpen talán a megélt és megírt szenvedés motívuma, amely „Leitmotiv” Metzger Máriánál is, amint arra előző két könyvéhez írott utószavában is próbált rámutatni e sorok írója. A költőnő az említett nagyságokkal – meg Ibsennel és Móricz Zsigmonddal – egyetértésben vallja, hogy a fájdalom az alkotónak adomány is lehet, s hogy legszebben megírni gyakran azt lehet, ami fáj.

„A nő a gyengébb” – jelenti ki provokatív módon egy verscímben, hogy aztán verssorról verssorra kérdőjelekkel relativizálja, ismételgetve is megkérdőjelezze a kijelentést. A verscímmel vitázva, a kérdésekre válaszolva az olvasó úgy találja, „a nő” – jelen esetben a Költőnő – nagyon is erős: még ahhoz is van elég ereje, hogy nekünk is adjon belőle, tapasztalataiból merítve és közvetítve klasszikus példaképei és mesterei energiáját.

Könyve tehát „vendégkönyv”, mely nemcsak remekmívű „társszerzőket”, „szerzőtársakat” és olvasókat lát vendégül, hanem arra is tanít és int szelíden, hogy a jövevényt, az otthontalant befogadjuk, vendégként szeretettel lássuk, hatalmi kirekesztések, gyűlöletkampányok ellenében. S ez a „vendégkönyv” – Márai Sándor éppen Giordano Brunóról szóló regényének címét idézve ezúttal – „erősítő” is. A gyengédségnek, a szeretetnek azzal az erejével, amely a női nem s az irodalmi „női hang” legszebb, legnemesebb sajátossága. Mi vagyunk vendégek – mégis mi kapunk ajándékot.

 

UTAK

Minden és a fennmaradó

Utószó Metzger Mária Utak című könyvéhez

Van, aki számára költőnek lenni az egész életet, minden napot kitöltő hivatás, munka nem teljes munkaidőben, hanem „minden időben”, mégpedig gyűjtőmunka: élmények és érzések keresése mint megannyi építőanyagé egy lassan, kívülről láthatatlanul épülő fészeké vagy házé, kincskeresés, de olyan kincseké, melyekről csak utólag derül ki, hogy azok. Azt hiszem, Metzger Mária ilyen költő: mindennapjai tapasztalataiból, gondolataiból, örömeiből és – főleg – fájdalmaiból költ (hogy a fészekhasonlatnál maradjunk) verseket, látszólag „szétszórt verseket”, ahogy Petrarca nevezte, ámde a „rime sparse” nála is egységbe rendeződik, kötetté áll össze. Immár negyedik verskötetévé. Sőt, mintha az egyes költemények is külön sorokból-mondatokból építkeznének, fűződnének össze. A rész és az egész, a töredékek (Petrarca Daloskönyve eredeti latin címében „fragmenta”-nak nevezte verseit) és a teljesség olyan sajátos harmóniát alkotnak, amely, miként egykor a görögöknél, nem egyöntetűséget jelent, hanem az ellentétek egyensúlyát, a feszültséget rejti magában. Ez a formai jellegzetesség megfelel az egyik alapvető tartalmi kettősség egységének: a világ szétesettségének konstatálása és a harmóniakeresés, a szenvedés felfedezése megannyi, végtelenül sok változatban és a mégis lebírhatatlan boldogságvágy és -hit ugyanilyen kapcsolatban állnak egymással ebben a költészetben. Ezért visszatérő, gyakori formai szervező elemei a szóismétlések és szóvariációk: szójátékok egy ridegen komor valóság kifejezésére. És ugyanezért bukkannak fel sűrűn mottókban, idézetekben a szenvedő boldogságkeresés orosz klasszikusai, a legtöbbször Dosztojevszkij, akinek alkotói univerzumában a lélek addig feltáratlan mélyrétegeibe és bonyolultságába való bevilágítás társult a szeretet ősi egyszerűségű legfőbb törvényével. Ám a jobb sorsra hivatott ember megpróbáltatásai nem csupán a lélektani és bölcseleti egyetemesség szintjén jelennek meg. Ez a könyv a mai Magyarországon íródott: hazánk aktuális nyomorúságait, igazságtalanságait, hamisságait, embertelenségeit, tévelygéseit a költői tanúságtétel igazságával és maradandóságával tárja elénk és hagyományozza az utókorra. Ha az utalások a kenyérre, cirkuszra, stadionokra s a „mészárosokra” veszélyességére nem lennének elég egyértelműek, a hatalmi központ régi s „új neve” nyíltan is kimondatik. Metzger Mária nem vezéri talpakat nyaló, „parancsra cselekvő, engedő, elidegenítő, ellehetetlenítő, elferdítő, megengedő”, hanem „belső parancsra” hallgató, autonóm, szabad emberek országát akarja. Olyat, ahol a népet és fiait-lányait nem mindenféleképpen „nyilvántartani kell”, hanem az a jelszó: „A népet nyilván tanítani érdemes.” S amit e célért e karcsú kötettel megtehet, azt meg is teszi.

 

    Könyvrendelés:

Metzger Mária, Csillagfény Alapítvány Tel.: 20/939-8122,  e-mail: csillagfenyalapitvany@yahoo.com 

Támogatását előre is köszönjük!

 


GYERMEKKÖNYV SZPONZORÁCIÓ 

 

Tisztelt Támogatónk!

Alapítványunk szeretne megvalósítani egy projektet, amelyben, nagycsaládokat, civil szervezeteket, óvodákat, iskolákat, kulturális intézményeket szeretnénk megajándékozni egy magas esztétikai értékkel bíró kötettel. Könyvtárakhoz is fogunk juttatni belőle.

A könyvben gyermekversek olvashatóak, nagyon szép, esztétikus illusztrációkkal.

A könyv tervezett példányszáma: 900 db

Szponzorációból szeretnénk életre hívni ezt a kötetet. Egy könyv örökbefogadási díja:

3200 Ft

Szponzoraink részére, az alábbiakban felsorolt szolgáltatásokkal tudjuk megköszönni a támogatást:

* a megjelent kötetekből ajándék példányokat kapnak igény szerint; reprezentációs ajándékként ragyogóan felhasználható

* logójukat megjelentetjük a könyv hátsó oldalán

* honlapunkon link elhelyezését tesszük lehetővé

* a támogatás összegéről alapítványi Igazolást állítunk ki, mely adójóváírásra felhasználható

* nyilvánosság, reklám, link elhelyezése a www.fenypress.eu oldalon (magasabb támogatási összeg esetén)

* hosszabb távú együttműködési lehetőség, nagyobb összegű támogatás esetén, az Alapítvány alaptevékenységét igénybe véve, mint családi napokon való részvétel, igény szerint gyermek programok, kézműves foglalkozások, sport programok lebonyolítása, megtartása, akár partnerünknél, akár egy Ő általa delegált helyen.

A megjelentetni kívánt anyagot, kérjük, az alábbi fájlok valamelyikén megküldeni szíveskedjenek!

jpg, tif, bmp, psd, eps, pdf

Szívből remélem, hogy az Ön segítségével és támogatásával fogjuk tudni megjelentetni e szép kötetet!

Várjuk mielőbbi szíves válaszát!

Köszönettel és tisztelettel:

Metzger Mária

Csillagfény Alapítvány Tel.: 20/939-8122

e-mail: csillagfenyalapitvany@yahoo.com www.csillagfeny.org

Boldogok lennénk, ha Önt is támogató partnereink között üdvözölhetnénk:

Ezt a projektet nagyon szeretik partnereink. Néhányan közülük:

* Unicentrál-Daruszervíz Kft   * Sza-Bi Qualit kft

*Szintézis Informatikai ZRT   * Eurokardán Kft

*Patent Holding Vagyonkezelő Kft   * Flex-Feny Kft

*Szentlélek Gyógyszertár    * B&F Kft

*Tutti Élelmiszeripari Kft    * Florens Kft

*Bennovum Kft    * Herbaház   * Vidanet ZRT

*www.fenypress.eu   * Szalai Étterem

*www.charles-channel.com   * Palatia Nyomda

*Komédiás Étterem   * Kardirex Patika

Az IBIS Hotel üzleti partnereinek, karácsonyi reprezentációs ajándékként, a mi könyveinket ajándékozta. Egyben karácsonyi adományozásainkat is támogatta.

Ajánlott hirdetési csomagjaink:

·        50.000 Ft-os reklámcsomag
-     Igazolás kiállítása a támogatás összegéről

-          Logo és web cím elhelyezése a könyvben

-          5 db könyv ajándék saját részre

·        100.000 Ft-os reklámcsomag

-          Igazolás

-          Logo és web cím elhelyezése a könyvben + egyéb elérhetőségek

-          15 db könyv ajándék saját részre

-          a www.fenypress.eu oldalon reklám és link elhelyezés

·        200.000 Ft-os reklámcsomag

-          Igazolás

-          Minden elérhetőség + bemutatkozó szöveg a könyvben

-          50 db könyv ajándék saját részre

-          a www.fenypress.eu oldalon reklám és link elhelyezés + meglévő reklámfilm, bemutatkozó riport elhelyezése (MP4-es file, vagy animált gif, vagy jpg file legyen)

Természetesen más összegű támogatásokat is köszönettel fogadunk, egyéni egyeztetéssel és igények figyelembevételével.