Alapító okirat

  In English  undefined  In Deutsch Stiftungsurkunde Csillagfény Alapítvány

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT


1. Általános adatok:

1.1 Az Alapítvány neve: “CSILLAGFÉNY” Alapítvány
Közhasznú Alapítvány
1.2Az Alapítvány rövidített neve: Csillagfény Alapítvány
1.3Az Alapítvány idegen nyelvű elnevezése: Starlight Foundation
1.4 Az Alapítvány székhelye: 9154. Mosonszentmiklós, Szabadság tér 2.
1.5 Az alapító neve: Kusnyár Tamás
1.6 Az alapító címe: 2660. Balassagyarmat, Honti u. 65.


Az alapító által, az alapítói teendők átruházására kijelölt személy: Metzger Mária


A kijelölt személy címe: 1131. Budapest, Gyöngyösi út 47. fsz. 2.


Tartózkodási hely és levelezési cím: 9027. Győr, Stadion u. 15. fsz. 3.

2. Az Alapítvány célja:

A hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének segítése testi, lelki és szellemi fejlődésüket segítő
programok szervezésével és esetenként ajándékokkal.

3. Az Alapítvány működésének módja:

Az Alapítvány tevékenységét Magyarország területén végzi.
Az Alapítvány által nyújtott szolgáltatásból bármely hátrányos helyzetű gyermek részesülhet.
Az Alapítvány a hátrányos helyzetű gyermekek részére ünnepségeket, programokat és
táborozásokat szervez. Az Alapítvány szolgáltatásait saját weboldalán, sajtóban valamint személyes
kapcsolatok újtán hozza nyilvánosságra.

4. Az Alapítvány jogállása:

4.1.Az Alapítvány non-profit jellegű, közhasznú szervezet, céljának elérését az alapító által
rendelkezésére bocsátott vagyonból és adományokból, illetve e vagyon kamataiból és
esetenkénti vállalkozásának eredményéből biztosítja.
4.2.Az Alapítvány - az Alapító Okirat 2.) pontjában meghatározott céljával összhangban az
alábbi jogszabályok szerinti közhasznú/közcélú tevékenységeket végzi, ill. támogatja:
* 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 94.§(4) b),1.§(2)
* 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról Melléklet 1.2.1. A köznevelési rendszer egyes feladataira és intézményeire
vonatkozó külön szabályok
* 1993. évi III. Törvény 64.§.
* 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1.§(1),6.§(2a)
* 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről 35§., 37§., 42§.

A fenti jogszabályok szerinti közcélokat, az alábbi tevékenységgel támogatja az Alapítvány:
- kulturális tevékenység (pl.: helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális
örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra
ápolása)
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- gyermek és ifjúságvédelem
- játszóház működtetése, játszóházhoz tartozó programok szervezése
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- szociális tevékenység (pl.: családvédelem, egészség károsultak támogatása, idősek
támogatása )
- nemzetközi tevékenység (pl.: nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok)
- adományszervezés
- nagycsaládosok segítése
- tehetséggondozás
- könyvkiadás
- közösségszervezés
- roma integráció támogatása
- könyvtári tevékenység
- művészeti gyűjtemények kezelése
- táncoktatás
- közösségi kert
- hajléktalan családok segítése
- menekültek támogatása, adományozással, ill. programokkal
- fogyatékkal élők támogatása
- adománybolt
- sport foglalkozások tartása
- mozgáskorlátozottak szállítása
- áldozat segítés
- aukciók tartása
- lakhatási támogatás nyújtása; elhelyezés- e célból, ingatlankezelés

 

4.3. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljának megvalósítása
érdekében, azt nem veszélyeztetve végez.
4.4. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét kizárólag a jelen Alapító
Okiratban megjelölt célra fordítja. Befektetési tevékenységet nem végez.
4.5. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


5. Pénzügyi szabályok:

5.1. Az Alapítvány vagyona négy részből tevődik össze:

○ alapítói hozzájárulásból,
○ az Alapítvány részére befizetésre kerülő adományokból,
○ az Alapítvány vagyonának kamataiból,
○ az Alapítvány esetenkénti vállalkozási tevékenységének eredményéből.

5.2.Az alapítói hozzájárulás összege 50.000.-Ft., azaz Ötven-ezer forint, mely összeget az
alapító az Alapítvány számlájára az Alapítvány bírósági bejegyzését megelőzően már
befizetett. (A bejegyzésig az összeget a számlavezető pénzintézet által kezelt letéti
számlán
tartja.)

5.3.Az Alapítvány vagyona és annak összes hozadéka teljes egészében felhasználható
az Alapítvány céljaira.

5.4.Az Alapítvány éves beszámolóját a Kuratórium a 8.7 pontban írt módon hagyja jóvá és
azt a Kuratórium elnöke írja alá.

5.5.A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával együtt közhasznúsági
mellékletet kell készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe
helyezni és közzétenni. A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági
mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet a
kuratórium elnökével egyeztetett módon és időpontban.

5.6.A közhasznú tevékenységek igénybevételének lehetőségét szóbeli információkból
honlapról, helyi sajtóban megjelentetett hirdetésekből, stb. útján teszi közzé az
Alapítvány.

6.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bel- és külföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságok egyaránt csatlakozhatnak. A csatlakozás feltétele az
Alapítvány részére adomány befizetése.Az adomány minimális illetve maximális összegét (értékét)
az alapító nem határolja be.

7. Számlavezetés:

Az Alapítvány számlavezetője: ERSTE Bank Hungary NYRT Westend Fiók
1062. Budapest, Váci út 1-3. Számlaszám: 11600006-00000000-27615188

8. Az Alapítvány szervezete:

8.1. Az Alapítvány döntéshozó és irányító szerve a Kuratórium, mely elnökből és két tagból
áll.
8.2. A Kuratórium tagjait az alapító jelöli ki az alapítástól számított öt éves időtartamra. Az
öt év elteltével a Kuratórium tagjai e tisztségre újra kijelölhetők.
8.3. A Kuratórium tagjai tisztségüket társadalmi munkában látják el, e tevékenységükért
díjazásban nem részesülnek.
8.4. A Kuratórium dönt minden, az Alapítvánnyal kapcsolatos kérdésben és rendelkezik az
Alapítvány számlája felett.
A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.
8.5. A Kuratórium évente legalább egy alkalommal ülést tart.
A Kuratórium ülését a Kuratórium elnöke hívja össze, az ülést megelőzően legalább két
nappal kézbesített/elektronikus meghívóval. Telefonon történő meghívás is lehetséges,
minden az alábbiakban foglaltak elmondásával.
A meghívó tartalmazza:
- az ülés helyszínét és időpontját,
- az ülés napirendjét,
- határozatképtelenség esetén a megismételt kuratóriumi ülés helyszínét és időpontját.
8.6. A Kuratórium ülései nyilvánosak.
8.7. A Kuratórium ülése határozatképes, ha azon tagjainak legalább kétharmada részt vesz.
A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozathozatal során a
Kuratórium minden tagjának egy - azonos értékű - szavazati joga van. Szavazategyenlőség
esetén a Kuratórium elnökének szavazata dönt.
8.8. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

Elnök neve: Metzger Mária
anyja neve: Szigeti Mária
címe: 9027. Győr, Stadion u. 15. fsz. 3.

Tag neve: Boldizsár Krisztina
anyja neve: Miklós Mária
címe: 9023. Győr, Kodály Z. u. 13. VI/16.

Tag neve: Ézsiás Róbert
anyja neve: Somogyi Eleonóra
címe: 3170. Szécsény, Szántó-Kovács János út 42.

8.9. A Kuratórium működésének részletes szabályai.

A közhasznú szervezet éves beszámolóját, a kuratóriumi ülés elfogadja és tájékoztatja az
Alapítót.

Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke üléseiről olyan nyilvántartást vezet, melyből a
Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, ill. a döntést támogatók és ellenzők
számaránya (és személye) megállapítható.

A Kuratórium döntéseit székhelyén kifüggeszti és az érintettekkel írásban, közli. Ez
vonatkozik az Alapítványhoz támogatási kérelemmel fordulók ügyében történő döntésekre
is.

Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet, kivéve, ha az más
személyiségi jogát, vagy az adatvédelmet sérti.
Az iratokba való betekintésre irányuló szándékot írásban kell benyújtani a Kuratórium
elnökéhez. A betekintés lehetőségéről a Kuratórium dönt, a döntésről és a betekintés
lehetséges időpontjáról, valamint helyszínétől a Kuratórium elnöke írásban (elektronikus
vagy papír alapú) tájékoztatja a kérelmezőt. A Kuratórium a betekintést csak akkor és csak
annyiban tagadhatja meg, ha és amennyiben a betekintés más személy személyiségi jogát,
vagy az adatvédelmet sérti.

A Kuratórium az Alapítvány működéséről, szolgáltatási igénybevételének módjáról és
beszámolóiról szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal nyilvános hirdetményt
tesz közzé, az alábbiak szerint: saját honlapján, internetes újságban, földi médiában.

8.10. Összeférhetetlenségi szabályok

1. A tisztségviselők, illetve a felügyelő bizottság tagjai egymásnak közeli hozzátartozói nem lehetnek.

2. A vezető szerv, illetve a kuratóriumi ülés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatási keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

3. Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az személy, aki
- a legfőbb szerv, illetve a vezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve közgyűlés azon tagjait,
akik tisztséget nem töltenek be),
- a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp
nem rendelkezik,
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve
- a fent említett személyek közeli hozzátartozója.

4. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó – és vámhatóságnál nyilvántartott adó –
és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.

5. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.

8.11. Amennyiben az Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot a
Kuratóriumtól elkülönült három tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre az egyesülkési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011.évi CLXXV. törvény – továbbiakban Ectv.- rendelkezései alapján. A Felügyelő
Bizottság tagjait az alapító jelöli ki, öt éves időszakra. Az öt év elteleltével a Felügyelő
Bizottság tagjai újra kijelölhetők.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, illetve tagja olyan személy, aki a Kuratórium
elnöke, vagy tagja, illetve az Alapítvánnyal a Felügyelő bizottsági megbízatásán kívül más
tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, illetve az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül (kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat), valamint az előzőekben
felsorolt személyek hozzátartozója.

9. Az Alapítvány képviselete:

Az Alapítvány képviselője a Kuratórium mindenkori elnöke, aki ellátja az Alapítvány képviseletét
hatóságok, valamint más jogi és természetes személyek előtt.Az Alapítvány képviselője rendelkezik
az Alapítvány nevében aláírási joggal.Az Alapítvány képviselője:

1.) - név: Metzger Mária
- anyja neve: Szigeti Mária
- cím: 9027. Győr, Stadion u. 15. fsz. 3.
- képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
- képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános

2.) - név: Boldizsár Krisztina
- anyja neve: Miklós Mária
- cím: 9023 Győr, Kodály Z. u. 13. VI/16.
- képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
- képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: különös, tárgya: Az alapítvány kuratóriumának
elnöke feletti munkáltatói jogok gyakorlása

10. Az Alapítvány megszűnése:

Az Alapítvány - jellegéből adódóan - határozatlan időtartamra alakul.
Ha az Alapítvány a 2013.évi V. törvény szerint megszűnik, meglevő vagyonát az eredeti cél
érdekében kell felhasználni.

11. Záró rendelkezések:

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., ill. az Ectv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Záradék

Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szövege megfelel az Alapítói
jogok gyakorlásával megbízott személy, 2016. február 2. napján hozott módosító döntése alapján
hatályos tartalomnak.

Győr, 2017. június 22.


Metzger Mária
Alapítói jogok gyakorlásával megbízott személy

Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat módosítások
alapján annak hatályos tartalmának.”

Győr, 2017. június 22.


Metzger Mária
Alapítói jogok gyakorlásával megbízott személy